fbpx

על תשלום כופר במקרה העלמת מס

בתחום דיני המס, המושג "כופר מס" נחשב כחלופה מעניינת להעמדה לדין פלילי עבור יחידים שביצעו עבירות מס. כאשר מדובר על תשלום כופר במקרה העלמת מס, הכוונה היא לכך שרשויות המס יכולות להציע לאנשים פרטיים את ההזדמנות להתנקות מהאחריות הפלילית לעבירותי המס שביצעו, על ידי תשלום סכום כספי שנקבע מראש. מאמר זה מתעמק במטרות, בתהליך ובשיקולים סביב הבחירה בפתרון של כופר מס, ושופך אור על חשיבות הייעוץ המשפטי בנושא.

 

על תשלום כופר במקרה העלמת מס ומטרותיו

כופר מס משמש על תקן חלופה לניהול הליכים פליליים נגד נישומים שביצעו עבירות מס המפורטות בחוקים פיסקאליים שונים כגון פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ, פקודת המכס וחוק מס רכישה.

ההחלטה לאפשר תשלום כופר כאלטרנטיבה להליכים פליליים כנגד מעלימי מס, מתקבלת על ידי רשות המיסים בישראל באמצעות ועדת כופר, הפועלת מטעמה. כמובן, הפיכתו של הליך פלילי להליך כופר, מחייבת את הסכמת הנישום ומתנהלת בהגינות ובשקיפות מלאה. כך, על ידי בחירה בהליך כופר, אנשים מודעים לעמדתם ולסבירות לפתור את העניין בתהליך שתוצאותיו ידועות מראש, במקום לעמוד בפני כתב אישום שמהווה פתח להשלכות ארוכות טווח לגביהם, שאין דרך לאמוד מראש את היקפן באופן ודאי.

באמצעות הליך זה, המדינה מבקשת לזרז הליכים ולהוזיל בעלויות הכרוכות בניהול התיק, הן לפני הגשת כתב האישום והן לאחריו.

על תשלום כופר במקרה העלמת מס
על תשלום כופר במקרה העלמת מס

 

כיצד מתבצעים תשלומי כופר בהתאם לחוקי המס בישראל?

סמכותם של שלטונות המס בישראל להורות על תשלום כופר במקרה העלמת מס, נשענת על הוראות שונות המעוגנות בדיני המיסים, ומופיעות בניסוחים שונים, אך מציגות את אותו העיקרון:

 • סעיף 221 לפקודת מס הכנסה קובע כי בהסכמתו של נישום שעבר עבירת מס על פי 215 עד 220, רשאי מנהל המס לגבות מאותו נישום כופר שלא יעלה על פי שניים מהקנס המרבי בגין עבירות המוגדרות בסעיפים אלו. עקב כך, כל ההליכים הקשורים בטיפול בעבירה יופסקו, ואם האדם נעצר, הוא ישוחרר.
 • סעיף 101 של חוק מיסוי מקרקעין קובע שבאם נקבע על ידי מנהל המס כי אדם הפר הוראה מחוק זה, רשאי הוא, בהסכמת היחיד, לגבות כופר כספי שלא יעלה על הקנס המרבי בגין כך. עם זאת, אם הוגשו כתבי אישום פליליים, לא ניתן לקבל ברירת כופר ללא הוראת היועץ המשפטי לממשלה לסיים את ההליכים.
 • סעיף 121 לחוק מע"מ מתייחס לעניין כך:

"(א) עבר יחיד עבירה לפי חוק זה או תקנותיו, רשאי מנהל המס, בהסכמת היחיד, לגבות כופר שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר האפשרי בגין העבירה. הדבר יביא לסיום כל הליך משפטי בעניין העבירה. אולם, אם הוגש כתב אישום, גביית כופר טעונה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו.

(ב) מנהל המס רשאי גם להתנות את הכופר בהתחייבותו של הפרט להימנע מביצוע עבירות נוספות בתוך תקופה קצובה, שלא תעלה על שלוש שנים.ההתחייבות תשמש ערובה, שלא תעלה על הקנס המרבי בעבירה הנדונה, ויכול להיות מובטח על ידי צד ג' או ללא ערבות, לפי קביעת מנהל המס".

 

מה קובע את גובה הכופר שתדרוש רשות המסים?

ככלל, רשות המסים קובעת את הכופר בין 15% ל-30% מסכום ההכנסה ו/או המס שבו חייב הנישום, בהתחשב בגורמים שונים הקשורים לעבירה ולאדם המבקש את ברירת הכופר. סכום הכופר מתווסף לתשלום המס בגין העבירה שבוצעה, שאינו ניתן לערעור.

 

על תשלום כופר במקרה העלמת מס כהחלטה אסטרטגית

במהלך חקירת מס לא תתקבל בקשת כופר שכן לא ניתן לבחון את הפרטים הסופיים עד לאישור האישומים. עם זאת, אם החקירה מתנהלת בפיקוח עורך דין מס, רצוי לחתור לאפשרות להסדיר את ההליך באמצעות תשלום כופר. הדבר עשוי להקל על אישור בקשת הכופר.

ישנה חשיבות מכרעת לשקול הגשת בקשת כופר כהחלטה אסטרטגית הן בניהול התיק הפלילי, מול האגפים האזרחיים של רשות המסים, והן מול מחלקת החקירות והפרקליטות הפלילית בהמשך התהליך- בין שנערך שימוע או לא, בהתאם לחומרת העבירה. אי לכך, חשוב לטפל בבקשת הכופר ביעילות המרבית, לצד דיונים ושיחות שוטפות עם גורמים רלוונטיים האחראים להיבטים הפליליים והאזרחיים של התיק.

 

הגורמים המשפיעים על האפשרות לקבלת בקשת כופר והדרך להגדלת הסיכויים לאישורה

עם הגורמים שמשוקללים בהחלטת רשות המסים לקבל או לא לקבל בקשת כופר, נמנים:

 • חומרת העבירה והסעיף הרלוונטי בחוק המס המיוחס למבקש
 • ההשפעה הכספית של העבירה והשלכותיה על המדינה
 • שיקולי הרתעה
 • הרשעות קודמות ו/או עבר פלילי של המבקש
 • עמידה של המבקש בדרישות הדיווח ואינטראקציות עם השומה ו/או תחנת מע"מ
 • מצב אישי
 • מצב בריאותי
 • סבירות להרשעה
 • ועוד

בכל מקרה, מומלץ להסדיר את תשלום המס בגין העבירה שבוצעה, לפני הגשת בקשת כופר, שכן עד שישולם מלוא הסכום, סטטוס ברירת המחדל נותר "טרם הוסדר", מה שעלול להפריע להתקדמות סגירת הליך הכופר. אולם חשוב לציין כי תשלום בצ'קים לגובה סכום המס, אינו מסיר את הסטטוס הנ"ל.

 

האם ניתן להגיש בקשה לתשלום כופר לאחר שהוגש כתב אישום על עבירת מס?

ככלל, בקשת כופר תידחה אם כבר הוגש כתב אישום, שכן הנוהל נועד להחליף את כתב האישום בתשלום כופר. עם זאת, אין מניעה להגשת בקשת כופר לאחר הגשת כתב אישום, אלא מדובר בהליך מיוחד המצריך שיתוף פעולה עם הפרקליטות ועלול להביא לעיכוב בהליך הפלילי המתנהל.

 

מה ניתן ללמוד מפרסום החלטות ועדת הכופר?

לוועדות הכופר של רשות המסים, סמכות לקבל החלטות בנושאים המובאים לבחינתן. החלטות אלו מתקבלות בטרם מגיעים התיקים לעיון התביעה הפלילית, המלווה תיקים מסוג זה, ובמקרה של מע"מ, התובעים המייצגים את מנהל מע"מ ורשות המסים.

כחלק ממאמצי השקיפות, ועדת הכופר של רשות המסים מפרסמת מדי שלושה חודשים עד שנה סיכומי בקשות כופר מאושרות. סיכומים אלו מספקים פרטים על עבירות שבוצעו בהקשרים עובדתיים ספציפיים, הסעיפים הרלוונטיים המבססים את העבירות המיוחסות למבקש וסכום הכופר ששולם.

נישומים אחרים יכולים להשתמש במידע זה כדי להתייחס להחלטות העבר שקיבלו רשויות המסים בעניין עבירות מס בתחומים שונים.

ראוי לציין כי אף שלא בהכרח ניתן לזהות מדיניות אחידה בין ההחלטות של רשות המסים לעניין זה, הן מספקות תובנות חשובות לגבי סוגי העבירות שבגינן מוכנה רשות המסים לוותר על הגשת כתב אישום בתמורה לתשלום כופר. פרסומים אלו גם שופכים אור על מגוון סכומי הכופר ששולמו עבור עבירות שונות, ובכך מספקים אומדן משוער לסכום שיידרש לשלם נישום שיגיד בקשה לברירת כופר.

 

על תשלום כופר במקרה העלמת מס – סיכום

כופר מס משמש כדרך ראויה לפתרון עבירות מס, ומציע לנישומים שעברו אותן, הזדמנות להימנע מהליכים פליליים בגינן. עם זאת, חיוני לפנות לסיוע משפטי מעורך דין מס מוסמך שיוכל לספק למבקש הכופר הכוונה וייצוג משפטי שייגן על האינטרסים והזכויות שלו בתהליך – כמו גם יגדיל את סיכוייה של הבקשה להיות מאושרת.

אם אתם מתמודדים עם חשד לעבירות מס ושוקלים לבקש כופר מס, אל תהססו לפנות לעורך דין מיסים מנוסה, שוכל להגן על זכויותיכם ולעזור לכם להשיג את התוצאה הטובה ביותר במקרה שלכם.

צרו קשר עם עורך דין מס דני אורדן עוד היום כדי לוודא שהאינטרסים שלכם נשמרים כראוי ולנווט בביטחון בנוף המורכב של דיני המס.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
סכום הכופר בתיקי מס נקבע על סמך מספר גורמים. אלה כוללים את חומרת העבירה והסעיף הספציפי בחוק המס שהפר הנישום. כמו כן, נשקלת ההשפעה הכספית של העבירה והשלכותיה על המדינה. גורמים נוספים כוללים שיקולי הרתעה, הסרת סטטוס ברירת מחדל אצל הגורם האזרחי הרלוונטי, הרשעות קודמות או עבר פלילי של הנישום, עמידתו בדרישות הדיווח, מצב משפחתי, מצב בריאותי, סיכויי הרשעה ועוד. כל המרכיבים הללו ממלאים תפקיד בקביעת סכום הכופר המתאים לכל מקרה לגופו.
ההחלטות שפרסמה ועדת הכופר מספקות תובנות חשובות לגבי הגישה בה נוקטת רשות המסים בעבירות מס. אמנם ייתכן שלא תהיה אחידות מוחלטת בין ההחלטות, אך הן מציעות תובנות מועילות לגבי סוגי העבירות שבגינן מוכנה רשות המסים לוותר על הליכים פליליים בתמורה לתשלום כופר. החלטות אלו שופכות אור גם על מגוון סכומי הכופר ששולמו בגין עבירות שונות, ומשמשות נקודת עזר לאנשים המתמודדים עם מצבים דומים. כך נישומים יכולים להבין טוב יותר את עמדת רשות המסים ולקבל החלטות מושכלות כאשר הם בוחנים את האפשרות לבקש ברירת כופר מס במקרה שלהם.
תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה הינן הוראות מחייבות החלות על אזרחי מדינת ישראל, שלא בהכרח נחקקו על ידי הרשות המחוקקת עצמה אלא תוקנו על ידי גורמים מקצועיים

קרא עוד »
עבירות מכס

לא פעם אנו שומעים דיווחים בתקשורת מכל רחבי העולם על אנשים אשר ניסו להכניס למדינות שונות מוצרים מסוגים שונים. לכל מדינה יש את המדיניות שלה

קרא עוד »
חיפוש מטעם רשות המיסים

הם מגיעים בלי שום התראה מוקדמת או הזמנה, נכנסים אליכם הביתה או לבית העסק, פותחים את הספרים, הקלסרים, הקופה הרושמת, המחשב… שואלים פה ושם שאלות

קרא עוד »
ערעורים בתיקי מיסים

ד' "חטף" מהשופטת עונש כבד במיוחד: מאסר בפועל למשך 9 חודשים, מאסר על תנאי לשנה אחת נוספת (לתקופה של 3 שנים) וקנס על סך 100,000

קרא עוד »
חקירות מס

ככל הנראה יפתיע אתכם לשמוע, אך כמעט כל עובד עצמאי או חברה יהיו נתונים בשלב כזה או אחר של הפעילות העסקית שלהם תחת חקירות מס.

קרא עוד »