fbpx

החלטת מס מקדמית

פירמה גדולה ומוכרת בשוק ההון הקימה בשנה האחרונה חברה אחות בתחום ייעוץ המס, עמה הייתה מעוניינת בסופו של דבר להתמזג.

היא חיפשה את הסעיף המתאים של רשות המיסים שמגדיר מה עליה לעשות מבחינת רישום החברות ומבחינת תשלומי המס אך לצערה לא מצאה כל חוק או פסיקה מתאימים.

גם מלאני ופייר שקיבלו במתנה מאביה של מלאני המתגורר בצרפת, נכס באזור השפלה אותו היו מעוניינים למכור, התלבטו ועשו תכנון מס וגילו כמה מס עליהם לשלם, שכן הנכס לא נוצל ונותר בחזקת האב, בזמן ששוויו המשיך לעלות. הם הבינו כי עליהם לשלם מס בהתאם לשווי המתאים ליום נתינת המתנה, אך לא הצליחו למצוא כל חוק שמעגן זאת בפועל.

 

החלטת מס מקדמית – מה זה בכלל אומר?

כאשר מתעוררת אי וודאות בנוגע לשומת המס לגבי לעסקאות נוכחיות או עתידיות לטווח הקרוב, רווחים, הפסדים הוצאות או כל פעולה כלכלית כלשהי שהחוק איננו מגדיר לה חוקים ותעריפים באופן חד משמעי, מאפשרת רשות המיסים להגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית המכונה גם פרה-רולינג (pre-rolling). בקשה זו מוגשת כאשר הנישום מתלבט בנוגע לביצוע מהלך עסקי או כלכלי כלשהו ואיננו יודע מה עליו לעשות בסוגיה זו מבחינה חוקית. זהו חשש מוצדק של כל אדם באשר הוא, שכן אם יבחר לבצע את הפעולה מתוך הנחה שאין לה חבות מס מסוימת, הוא עלול לקבל אליו בדיעבד מרשות המיסים חיובים על תשלום שומות בעבור הפעולה ולגרור אף דרישות נוספות או קנסות שלא ידע עליהם קודם לכן. מרגע שנחקק החוק בשנת 2005 ועד כה טופלו כ-5,000 בקשות להחלטת מס מקדמית ברשות המיסים וזוהי פרקטיקה חשובה מאוד בדיני המיסים שמטרתה להפחית את הדיונים עם פקידי השומה בשלב השומה, לייעל ולשפר את המערכת ולתרום הן למגזר העסקי והן לקופת האוצר המדינית. ניתן להגיש בקשות בכל נושא הנוגע לפקודת מס הכנסה כמו חוק מע"מ, מיסוי מקרקעין, חוקי עידוד (כמו חוק עידוד השקעות הון, חוק לעידוד התעשייה וכו'), חוק תיאומים בשל אינפלציה, חוק מיסוי רווחי נפט ועוד.

 

תנאים חשובים שכדאי להכיר

החוק המסדיר הגשה של בקשות להחלטת מיסוי מקדמיות חקוק וקבוע בפקודת מס ההכנסה. החלטת מס מקדמית כשמה כן היא – תקדים: פעולה תקדימית של רשות המיסים, שמעולם לא גובשה לגביה כל החלטה קודמת. על כן תיבחן הבקשה היטב ולעומק, שכן היא אמורה בסופו של דבר ליצור תקדים מוצדק מבחינה ציבורית ומיסויית. הבקשה חייבת לכלול את כלל העובדות, הנתונים והפרטים לגבי הסוגיה ובאופן ענייני, מנומק וברור, בתוספת כל המסמכים הרלוונטיים כמו תצהירים, חוזים ועוד. הרשות שתקבל את ההחלטה, יודעת כי להחלטותיה יש השפעה כלל ציבורית על כל נישום המתמודד עם סוגיה זהה וכי כל קביעה שלה היא עובדה מוגמרת שלא ניתן מבחינה חוקית לחזור ממנה, אלא במקרים חריגים ביותר בהם גילתה הרשות עובדה שגויה או פרט מוסתר שהיו משפיעים על ההחלטה באופן שונה, אם היו ידועים לרשות מראש.

בקשות להחלטת מס מקדמית לא יכולות להתפרסם בציבור וכן אינן חושפות בשום שלב את שמו של מגיש הבקשה. הרשות רשאית לפרסם אך ורק את תמצית הבקשה עצמה, על מנת ליידע את הציבור.

החלטת מס מקדמית
החלטת מס מקדמית

 

החלטות מיסוי במסלול הירוק

כל החלטת מס מקדמית היא החלטה חתומה וודאית. העיקרון המכונה פרה – רולינג, מאפשר בחלק מהמקרים לקבל החלטת "אקספרס" על בסיס הצהרה והתחייבות של הפונה. בקשות אלה נקראות "החלטת מיסוי במסלול הירוק", כאשר עד כה אושרו חמש סוגיות נבחרות לטיפול בבקשות אלה: מיזוג קרנות נאמנות חייבות או קרנות נאמנות פטורות, חישוב שיעור ניכיון משוקלל, הקצאת יחידות למניה – RSU, קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בקבלת נכס חו"ל. על סמך הסוגיה האחרונה שעניינה יום רכישה בקבלת נכס חו"ל, יכולים מלאני ופייר להגיש בקשה להחלטת מס מקדמית בעניינם ולהבין מהו שיעור המס שעליהם לשלם, בתנאי והם אמורים לשלם מיום הינתן המתנה ולא על סמך קפיצה בשווי הנכס שחלה לאחר מכן.

גם כאשר נתקלה כבר הרשות בבקשה דומה, עליה לשוב ולבחון מחדש את הבקשה הספציפית שלפניה, לבקש מסמכים נוספים רלוונטיים ולתשאל את הפונים על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר.

 

החלטת מיסוי בהסכם והחלטת מיסוי שלא בהסכם

נוסף על אישור או דחייה של בקשה להחלטת מיסוי, לרשות המיסים ישנה מספר סמכויות חשובות נוספות: היא יכולה להתנות את מתן החלטתה בצירוף אדם נוסף מטעמה, לסרב לתת החלטה בסוגיה המבוקשת או להפנות את מבקש הבקשה לפקיד השומה לצורך קבלת התשובה, להשיב לבקשה לאחר שזימנה את המבקש לצורך השמעת טיעוניו בפניה ועוד. במקרים אחרים ייתכן ובקשה זו כבר נדחתה או שקיימת לגביה פסיקה משפטית שהיה על הפונה להכיר קודם לפנייתו.

כל החלטה של הרשות בנוגע לבקשות פרה – רולינג יכולה להיות החלטת מיסוי בהסכם או החלטת מיסוי שלא בהסכם. למה הכוונה? כאשר ההחלטה הנמסרת הינה החלטת מיסוי בהסכם – היא חלוטה וקבועה ואין הנישום יכול לערער עליה. אך כאשר ההחלטה הינה החלטת מיסוי שלא בהסכם – כלומר במצב שבו הצדדים לא הגיעו להסכמה ביחס לשיעור גובה המס, יכול הנישום לערער ולדון מול הרשות בנושא זה.

 

הגשת בקשה להחלטת מס מקדמית

כל בקשה יכולה להיות מוגשת הן לפני מועד ביצוע הפעולה והן לאחריה, כל עוד היא איננה מוגשת לפני מועד הגשת הדוחות השנתיים, בהם נלקחת בחשבון ההמתנה להחלטה. במקרים של בקשות לפי חוק מיסוי מקרקעין וחוק מס ערך מוסף, יש בכל מקרה להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה. למשל: אדם שמעוניין לרכוש מבנה לצורך פתיחה והקמה של עסק, מעוניין לוודא שרשויות הפיקוח באזורו יאפשרו לו לפתוח באותו המקום את העסק, לא יוכל קודם כל לרכוש את המבנה ורק לאחר מכן לפנות בבקשה להחלטה ועליו לעשות זאת מראש ולהמתין לתשובה מסודרת.

​הבקשה חייבת לכלול כל מסמך רלוונטי שהנישום סיפק מראש וכן כל מסמך נוסף שתקבע רשות המיסים כי יש להמציא לצורך התשובה. המנהל הבוחן את הבקשה יקבל אליו את שמו ומספר תעודת הזהות של המבקש, בצירוף תשלום אגרה הנקבעת מאת משרד האוצר, או בהתאם לקביעה נקודתית עבור המבקש ובהתאם להכנסתו. מהרגע שהוגשה הבקשה, לא ניתן לחזור מההליך. כך למשל קרה במקרה שבו שני תאגידים מתחרים שהגו מיזם עסקי משותף, היססו בנוגע להתנגדות אפשרית מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים. על כן בצירוף כלל המסמכים הם הגישו בקשה מטעם עורכי דינם וכעת עליהם להמתין להחלטה תהיה אשר תהיה, שתחייב אותם לכאן או לכאן בנוגע להתנהלותם המשותפת.

משרד עורך דין מיסים אורדן הינו בעל ניסיון עשיר בתחום הפרה-רולינג מול רשות המיסים. הבקיאות הרבה יכולה לסייע לכל אדם הפונה למשרדנו בזיהוי פסיקות קודמות אם קיימות בסוגיה וכן מתן ליווי מלא לכל אורך הגשת הבקשה, הניסוח, מילוי התצהירים וצירוף המסמכים הרלוונטיים. המשרד פועל מול רשות המיסים לצורך השגת ההחלטות בכל תחום רלוונטי ותוכל להנחות אתכם גם במצב של דחיית הבקשה או הגשת ערעור בעניינה.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עורך דין העלמת מס

מקנס שיחסל אתכם סופית ועד מאסר ממושך: מה צפוי לאדם שמעלים מיסים? עשרות תיקי העלמות מס בשווי מאות אלפי ועד מיליוני שקלים מנוהלים מידי שנה

קרא עוד »
עורך דין גילוי מרצון

עורך דין גילוי מרצון: גלו מיוזמתכם או שיגלו עליכם אחת לזמן מה, מתעורר הצורך בקרב גופים מדיניים שונים לפצוח ב"מבצעי יושר" על מנת לקדם תהליכים

קרא עוד »
חקירות מס

ככל הנראה יפתיע אתכם לשמוע, אך כמעט כל עובד עצמאי או חברה יהיו נתונים בשלב כזה או אחר של הפעילות העסקית שלהם תחת חקירות מס.

קרא עוד »
תכנון מס

תכנון מס: הדרך לשלם פחות – כחוק! את עיקרון תכנון המס ניתן להבין על ידי הדוגמא הבאה: אתם נוהגים ברכבכם ברחוב מרכזי בתוך העיר ובנתיב

קרא עוד »
עבירות מכס

לא פעם אנו שומעים דיווחים בתקשורת מכל רחבי העולם על אנשים אשר ניסו להכניס למדינות שונות מוצרים מסוגים שונים. לכל מדינה יש את המדיניות שלה

קרא עוד »
תשלום כופר בעבירות מס

מנשה, מפעיל חניון מתל אביב שהורשע בעבירות מס שביצע במשך שנים קיבל עונש מאסר בפועל למשך שנתיים. גם אריה בעל חברת ההובלות גרף לכיסו העלמות

קרא עוד »