fbpx

מה הם דיבידנדים, ומה חשוב לדעת עליהם?

מס דיבידנדים הינו המיסוי החל על רווחיה של חברה, המחולקים בין בעלי מניותיה. בעוד שבחלק ממדינות העולם, הגורם המחלק את הדיבידנדים נדרש לבצע ניכוי מס במקור מתוכם טרום חלוקתם ולגלגל את המס את רשות המסים המקומית, בארץ  מס זה מוטל על מקבלי הדיבידנד עצמם, ולא על הגורם המחלק את הרווחים. הגורם האחראי למיסוי דיבידנדים בישראל הוא מס הכנסה ובמדריך זה נסביר את עיקרי הדברים שחשוב לדעת בנושא.

מה הם דיבידנדים?

כשחברה בע"מ נמצאת במצב רווחי, היא יכולה להשתמש ברווחיה בכמה דרכים, כמו השקעה בפיתוח עסקי והגדלת היקף הפעילות העסקית, רכישה של חברות אחרות או קניית נכסים, צמצום ההתחייבויות שלה, וכן הלאה. אך לפעמים, בוחרות חברות לחלק חלק מרווחיהן הנקיים, שנותרו לאחר תשלום מס חברות, בין בעלי המניות שלהן.

רווחים אלו המחולקים בין בעלי המניות בחברה, הם מה שנקרא "דיבידנד" – תרגום של המושג Dividend שפירושו בלטינית "מה שנועד לחלוקה".

 

מהו מס דיבידנד?

מס דיבידנד הוא למעשה מס הכנסה אשר מוטל על מקבלי הרווחים המחולקים בין בעלי המניות של החברה. מבחינת רשות המסים, דיבידנדים הם בבחינת מקור הכנסה נוסף של בעלי המניות בתאגיד, הנלווה על הרווחים הנובעים מהחזקתן הישירה של מניות החברה ומכירתן בעלות גבוהה מעלות הרכישה שלהן. לכן מי שחייב במס זה הוא לא הגורם המשלם (החברה) אלא מקבלי התשלום (בעלי המניות).

מה הם דיבידנדים, ומה חשוב לדעת עליהם?
מה הם דיבידנדים, ומה חשוב לדעת עליהם?

מי מחויב במיסוי דיבידנדים בישראל וכיצד שיעור המס נקבע לכל נישום?

במס דיבידנד, חייב כל אחד מבעלי המניות בחברה שמודיעה על חלוקה של רווחיה בין מחזיקי מניותיה (מלבד במקרה של חברה ישראלית המחזיקה במניות של חברה ישראלית אחרת שאינה מפעל מועדף או מוטב). שיעור המס על הדיבידנדים מהווה חלק יחסי מסכום הרווח הנקי המיועד לחלוקה כדיבידנד.

היינו, כאחוז מסוים מהסכום. שיעור המס נקבע על פי סוג החברה המחלקת את הרווחים, סוג בעל המניות שאמור לקבל נתח מרווחי החברה, מעמדו המיסויי של בעל המניות כאדם פרטי או כתאגיד, מיקומו של בעל המניות, וגורמים נוספים אחרים.

 

על אילו סוגי דיבידנד יחול מס דיבידנדים?

מבחינת רשות המסים הישראלית, דיבידנדים הם תקבול לכל דבר ועניין, וככאלו הם נחשבים כהכנסה החייבת בתשלום מסים ללא תלות במקור הדיבידנד. כלומר, הוראות סעיף 2 (4) בפקודת מס הכנסה קובעות שדיבידנדים, כולל דיבידנדים המשולמים מתוך רווחי ההון של תאגיד מסוים, מריבית, מהפרשי הצמדה או מדמי ניכיון, ייחשבו כהכנסה חייבת במס ככל הכנסה אחרת.

 

מה שיעור המס המוטל על מקבלי הדיווינדים?

להלן שיעור מס הדיבידנדים המוטל על בעלי המניות המקבלים נתח מרווחי החברה, בהתאם לנתוניהם ומעמדם הפרטני:

  • מס דיבידנדים ליחיד שהוא תושב ישראלי: 25 אחוזים.
  • מס דיבידנדים ליחיד שהוא תושב ישראלי ובעל מניות בהיקף מהותי (בעל מניות המחזיק לפחות 10 אחוזים מתוך מניות החברה, באופן ישיר או עקיף) אשר נחשב ככזה במעמד חלוקת הרווחים או בשנה שקדמה לכך: 30 אחוזים.
  • מס דיבידנדים של חברה משפחתית: 25 אחוזים ליחיד, או 30 אחוזים לבעלי מניות מהותיים.
  • מס דיבידנדים של מוסד ציבורי או מקופת גמל, שאינם מזכים בפטור ממס: 25 אחוזים.
  • מס דיבידנדים של חברה שהבסיס שלה במדינה זרה: 25 אחוזים ליחיד, או 30 אחוזים לבעלי מניות מהותיים במעמד חלוקת הדיבידנדים או בשנה שקדמה לכך.

 

מיסוי דיבידנדים לחברות

להלן שיעורי מס הדיבידנדים הנקבעים עבור חברות בתרחישים הבאים:

  • מס דיבידנדים המוטל על חברת אם ישראלית – אפס. חברות אם הממוקמות בישראל אינן נדרשות לשלם מס דיבידינד בגין הרווחים שהועברו אליהן מחברות ישראליות אחרות (למעט במקרים הבאים).
  • מס דיבידנדים המוטל על חברת אם שבבעלותה מניות בחברת בת עם מפעל מיוחד מועדף: 5 אחוזים.
  • מס דיבידנדים המוטל על חברת אם שבבעלותה מניות בחברת בת עם מפעל מועדף טכנולוגי: 20 אחוזים. במידה ומדובר בחברת אם שבסיסה במדינה זרה, מס הדיבידנד עשוי לעמוד  על שיעור של 4 אחוזים, בכפוף לתנאים נוספים.

 

מה זה מס יסף וכיצד הוא קשור למיסוי דיבידנדים בעצם?

מעבר לחבות במס דיווינדים, בעלי מניות עשויים להידרש לתשלום של מס נוסף הנקרא "מס יסף" בשיעור של 3 אחוזים, בהינתן שהכנסתם חורגת ממדרגת המס של 47 אחוזים. מס יסף הינו המס המוטל על נישומים בעלי הכנסות גבוהות במדינת ישראל, ולכן הוא מכונה בשפת העם גם כ- "מס עשירים".

עם זאת, יש לחדד ולומר כי מס זה אינו מוטל על הדיבידנדים כשלעצמם, אלא על הכנסתו הכוללת של הנישום בהינתן והיא עולה על מדרגת המס הנ"ל (שהיציאה ממנה תלויה בתקרת ההכנסות הקבועה בחוק ומתעדכנת מעת לעת). כלומר, כל הכנסה העולה על מדרגת המס המרבית הזו, תחויב במס יסף, בין שמדובר בהכנסה מדיבידנדים או הכנסה מסוגים אחרים.

 

איך מחושב סך המיסים שישולמו על ידי מקבל דיבידנד החייב במס יסף?

כשבעל מניות מקבל דיבידנדים, כאשר סך ההכנסות שלו גבוהות מהתקרה המציבה אותו במדרגת המס המרבית (47%) – הוא יידרש לשלם גם מס דיבידנדים וגם מס יסף, על פי החישוב להלן:

  1. בעל מניות יחיד בהיקף סטנדרטי, ישלם מס כולל של 28 אחוזים על פי תחשיב של 3 אחוזים למס יסף ועוד 25 אחוזים למס דיבידנדים.
  2. בעל מניות יחיד בהיקף מהותי, ישלם מס כולל של 33 אחוזים על פי תחשיב של 3 אחוזים למס יסף ועוד 30 אחוזים למס דיבידנדים (השיעור בו חייבים בעלי מניות מהותיים – כאמור מעלה).

 

הוראות שעה להפחתת היקף מס הדיבידנד

בנוסף להוראות הקבועות בפקודת מס הכנסה לעניין מיסוי הדיבידנדים, מתפרסמות במדינת ישראל מעת לעת הוראות שעה, המאפשרות הפחתה בחבות מס הדיווידנדים וזאת כדי לעודד בעלי חברות לחלק את רווחיהן בין בעלי מניותיהן, כדרך להגדלת הכנסות המדינה מגביית מס דיבידנדים בתקופות של מיתון או הוצאות חריגות כמו לאחר מבצעים צבאיים גדולים.

 

שיעורי מיסוי הדיבידנדים במדינת ישראל לאורך השנים

בטבלה הבאה מרוכזים שיעורי מס הדיבידנד שנגבה במדינת ישראל מבעלי מניות יחידים ומחברות המחזיקות במניות של חברות אחרות:

שנת המס תאגידים בעלי מניות בעלי מניות יחידים
מניות בחברות ישראליות מניות במפעלים

מאושרים

בעלי מניות בשיעור רגיל בעלי

מניות

מהותיים

2003 0% 15% 20% 25%
2004 0% 15% 20% 25%
2005 0% 15% 20% 25%
2006 0% 15% 20% 25%
2007 0% 15% 20% 25%
2008 0% 15% 20% 25%
2009 0% 15% 20% 25%
2010 0% 15% 20% 25%
2011 0% 15% 20% 25%
2012 0% 15% 25% 30%
2013 0% 15% 25% 30%
2014 0% 20% 25% 30%
2015 0% 20% 25% 30%
2016 0% 20% 25% 30%
2017 0% 20% 25% 30%
2018 0% 20% 25% 30%
2019 0% 20% 25% 30%
2020 0% 20% 25% 30%

 

לסיכום: במי ניתן להיוועץ בנושא של מיסוי דיבידנדים ליחידים או חברות?

משרד עו"ד דני אורדן בהנהלת דני אורדן – בעל הסמכת עורך דין, רואה חשבון וכלכלן, מציע מזה כ- 30 שנים, שירותי ייעוץ משפטי מתקדם בעולמות דיני המיסים ליחידים ותאגידים כאחד. נשמח לעמוד גם לרשותכם בכל בירור או תכנון מס הנוגע לנושא של תשלום מס דיבידנד וההשלכות המיסוייות הכרוכות בכך.

לפרטים נוספים על השירותים המשפטיים שניתן לקבל במשרד עורך דין דני אורדן ותיאום ייעוץ מיסויי פרטני – צרו איתנו בהקדם קשר טלפוני או באמצעות הטופס הבא.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
ייעוץ בדיני מס

כמעט כל מדינה בעולם, מטילה מיסים שונים על האזרחים והתושבים העובדים ומתפרנסים בה. רק מדינות מעטות אינן מטילות מיסים. המדינות שהאזרחים שלהן או מי שעובדים

קרא עוד »
מה הוא תהליך הערר בארנונה?

התהליך להגשת ערר על תשלום ארנונה הופך רלוונטי בנסיבות מסוימות, המוגדרות במסגרת תקנות הרשויות המקומיות משנת 1977. הוראות החוק הנ"ל מתוות את התנאים להגשת ערעורים

קרא עוד »
עבירות מס של עצמאיים

עבירות מס של עצמאיים הפכו להיות בשנים האחרונות דבר שכיח במיוחד, כאשר עצמאיים רבים מנסים את מזלם ולא מדווחים בצורה נכונה על ההכנסות לרשויות המס.

קרא עוד »