fbpx

שינוי תקנון חברה

תקנון חברה הוא המסמך המרכזי הקובע את אופן ניהול החברה, זכויות בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריון ועוד. לעיתים, כאשר החברה משנה כיוון עסקי או מבנה ארגוני, יש צורך לעדכן את התקנון כדי שישקף את המציאות העדכנית של הארגון. במאמר זה נסקור את התהליך הנדרש עבור שינוי תקנון חברה בישראל על פי החוק ואת חיוניות הסיוע המשפטי בו.

 

מהי חשיבותו של תקנון חברה?

תקנון החברה הוא המסמך המרכזי המסדיר את התנהלות החברה ומערכות היחסים בין בעלי העניין בה. התקנון קובע את מטרות החברה,חלוקת המניות שלה, זכויות וחובות בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריון וההנהלה ועוד. כמו כן, התקנון מחייב משפטית את החברה, בעלי המניות והדירקטורים. בנוסף, התקנון מספק ודאות משפטית לכל המתקשרים עם החברה – ספקים, לקוחות, עובדים ואחרים.

חשוב לדעת כי תקנון חברה תקין הוא תנאי לרישום חברה ולקבלת הטבות מס מן המדינה. לאור חשיבותו של מסמך זה, שינוי התקנון מחייב אישור של בעלי מניות ודיווח לרשויות.

 

מתי מתעורר הצורך בשינוי תקנון חברה פרטית?

הצורך בשינוי תקנון חברה פרטית מתעורר לרוב כאשר החברה מתפתחת וצומחת. בתחילה בהקמת חברה פרטית, בדרך כלל נערך תקנון ראשוני ובסיסי הכולל את הסעיפים המתחייבים כחוק בלבד. תקנון זה משקף את מצב החברה בראשית דרכה וצפוי שיוחלף בהמשך.

לרוב, עם התפתחות וצמיחת החברה, מתעורר הצורך לשנות את התקנון כדי להתאימו למצב העדכני. גם שינויים במבנה החברה, בבעלות, בפעילות ועוד, מחייבים עדכון בתקנון. בקצרה, התקנון המקורי משמש בסיס ראשוני, ושינויו הוא תהליך טבעי וצפוי בהתפתחות החברה על פני הזמן.

 

האם מותר לחברות לשנות את התקנון שלהן בכלל?

כן, תקנון החברה הוא מסמך דינמי שניתן לעדכן בהתאם לצרכים המשתנים של הארגון, וחברות רשאיות לבצע שינויים בתקנון הקיים שלהן. שינוי התקנון מאפשר להתאים אותו להתפתחויות בחברה כגון שינוי מבנה, בעלות, פעילות וכד'. לא זאת בלבד אלא ששינוי התקנון הוא אף תהליך לגיטימי ומקובל בחברות מתפתחות.

אולם כדי שהשינוי יהיה חוקי וקביל משפטית, חשוב להקפיד לבצע את שינוי התקנון באישור בעלי המניות ולדווח עליו לרשם החברות. חשוב להקפיד על עדכון רשם החברות בתוך 14 יום ממועד אישור השינוי.

בקצרה, לחברות מותר בהחלט לשנות את תקנוניהן אולם חיוני להבטיח את שינוי התקנון בהתאם לנהלים ודרישות החוק, כדי לאפשר המשך פעילות תקינה של החברה.

שינוי תקנון חברה
שינוי תקנון חברה

 

מהם הקווים המנחים שלפיהם שינוי תקנון חברה צריך להתבצע?

תקנון החברה נועד להסדיר את פעילותה ולכן טבעי שיעודכן מעת לעת בהתאם לצרכים המשתנים שלה. אולם יש לשנות את התקנון של חברה פרטית בהתאם להליך הקבוע בחוק:

 1. חברה פרטית נדרשת לשנות את תקנונה בכפוף לקבלת אישור מבעלי מניותיה.
 2. יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות ולהצביע על שינוי התקנון ברוב רגיל.
 3. לאחר אישור השינוי יש לדווח לרשם החברות תוך 14 יום ולצרף תקנון מעודכן.

שינוי התקנון בהתאם לנוהל זה, יאפשר לחברה להמשיך ולפעול כדין.

 

הידעתם? קיימת חובת דיווח על שינוי תקנון חברה

חשוב לדעת כי יש חובת דיווח על שינוי של תקנון חברה לרשם החברות, לפי הקווים המנחים להלן:

 1. חברה ציבורית חייבת לדווח על שינוי התקנון לרשם החברות, לרשות ניירות ערך ולבורסה שמניותיה נסחרות בה.
 2. חברה פרטית מחויבת לדווח רק לרשם החברות על שינוי בתקנון.
 3. הדיווח לרשם החברות צריך להיעשות תוך 14 יום ממועד אישור שינוי התקנון.
 4. יש לצרף לדיווח את נוסח התקנון המעודכן.

חשוב לדעת כי בשני המקרים – חברה פרטית או ציבורית כאחד, אי דיווח על שינוי התקנון לרשם החברות מהווה הפרה של הוראות החוק.

 

המגבלות שעלולות לחול על שינוי תקנון חברה

חברה יכולה לשנות את תקנונה בכפוף למגבלות שנקבעו בחוק ובהסכמים. לרוב, שינוי התקנון נעשה בהחלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה ברוב רגיל.

אם יש סוגים שונים של מניות, נדרש גם אישור של אסיפת אותו הסוג. לא ניתן לשנות הוראה בתקנון באופן שיחייב בעל מניות לרכוש מניות נוספות או להרחיב את אחריותו, ללא הסכמתו.

יתרה מכך, יש לשנות תקנון שנעשה לפני חוק החברות, בהתאם להוראות פקודת החברות. שינוי התקנון יכול להיעשות למשל עם כניסת משקיעים חדשים לחברה. בכל מקרה, חשוב לבדוק היטב את הוראות החוק לפני שינוי ולהיוועץ בעורך דין בתהליך.

 

מתי שינוי בתקנון חברה ייכנס לתוקף?

שינויים בתקנון חברה נכנסים לתוקף במועדים שונים:

 • שינוי שם החברה, הגדרת מטרותיה או הפיכתה לחברה לתועלת הציבור, נכנסים לתוקף עוד ביום רישום השינוי אצל רשם החברות.
 • שאר השינויים בתקנון נכנסים לתוקף ביום קבלת ההחלטה עליהם בחברה, אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר לכניסתם לתוקף.

בכל מקרה, חשוב לבדוק את הוראות החוק והתקנון בנוגע למועד תחולת השינויים בכל מקרה לגופו.

 

האם ניתן לבצע שינוי תקנון חברה ללא סיוע משפטי מקצועי?

בעת שינוי תקנון חברה, מומלץ מאוד להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי. אף על פי שבאופן עקרוני, ניתן לנסות לאתר דוגמאות לתקנונים באינטרנט, זה אינו תחליף לייעוץ של עורך דין חברות מיומן המתאים את המלצותיו לנסיבות הספציפיות של החברה.

חשוב לזכור כי ניסוח תקנון דורש התחשבות במגוון גורמים ייחודיים לחברה ולבעלי המניות בה.
לא זאת בלבד אלא שמדובר במסמך משפטי מורכב שיש לו השלכות רבות על החברה, כאשר טעויות בניסוח עלולות להוביל לבעיות וסכסוכים בהמשך.

לכן, חרף העלות הכרוכה בתהליך של שינוי תקנון החברה, מומלץ להיעזר בעורך דין בעל ניסיון בניסוח תקנונים, על מנת להבטיח שהתקנון יהיה חוקי, תקין ומתאים לצרכי החברה ובעלי המניות שלה.

 

איך מבצעים שינוי תקנון חברה בצורה נכונה?

כדי לבצע שינוי תקנון חברה בצורה נכונה, יש לכנס אסיפה כללית ולהגיע בה להסכמה של כל בעלי המניות על השינויים המבוקשים. את פרוטוקול האסיפה החתום על ידי עורך דין, הכולל את השינויים שאושרו, יש להעביר לרשם החברות תוך 14 יום לכל המאוחר.

 

על מה קריטי להקפיד בביצוע שינוי בתקנון החברה?

הנה הנקודות החשובות להקפדה עליהן בעת שינוי תקנון החברה:

 • יש לקבל אישור של בעלי המניות לשינוי באסיפה כללית, ברוב הנדרש על פי חוק או תקנון.
 • חובה לדווח לרשם החברות על השינוי תוך 14 ימים, ולצרף את נוסח התקנון המעודכן.
 • יש לוודא שהשינוי תואם את חוק החברות ואינו סותר אותו.
 • חשוב לבדוק שהשינוי אינו פוגע בזכויות של בעלי מניות ללא הסכמתם.
 • יש לפרסם את השינוי ברשומות לאחר אישור רשם החברות.
 • מומלץ להתייעץ עם גורם משפטי מוסמך לפני שינוי התקנון.
 • חובה לעדכן את כל הגורמים הרלוונטיים על שינוי התקנון.

תהליך הטיפול בבקשה לשינוי התקנון ברשם החברות אורך בדרך כלל בין חודש לחודשיים, אך השינויים שאושרו באסיפה נכנסים לתוקף מיד עם אישורם פה אחד, גם אם רשם החברות טרם אישר זאת רשמית.

 

לסיכום

שינוי תקנון לחברה הוא הליך חשוב ולגיטימי המאפשר להתאים את אבני היסוד של החברה לצרכיה המשתנים עם התפתחותה. עם זאת, מדובר בתהליך מורכב מבחינה משפטית המחייב עמידה בדרישות החוק ותשומת לב לפרטים. לכן חשוב לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין בעל ניסיון בתחום דיני חברות, על מנת להבטיח ביצוע נכון של השינוי ומניעת סיכונים מיותרים.

אם אתם שוקלים שינוי תקנון לחברתכם, פנו היום לקבלת ייעוץ בנושא ממשרד עו"ד חברות ועסקים דני אורדן.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
4 דרכים להלבין עבירות בנייה

עבירות בנייה הידועות גם כחריגות בנייה, מתרחשות במדינת ישראל בהמוניהן. רשויות החוק שואפות למנוע בנייה בלי היתר ורכישת דירות עם חריגות בנייה, ולכן הענישה בגין

קרא עוד »
תביעה נגד רשות מקומית

הרשות המקומית, ולא השלטון המרכזי, היא שאחראית בפועל על תחומים רבים בחייהם של האזרחים, החל מניקיון ותברואה ועד תרבות וחינוך. כתוצאה מכך יש לה כמובן

קרא עוד »